DOKUMENTA

1. Dokument o usaglašenosti sa standardom EN 14175

TEHNIČKI OPITNI CENTAR

CENTAR ZA ISPITIVANJE PROIZVODA

11000 Beograd, Vojvode Stepe 445
Tel: (011) 3401-002, Tel/Faks: (011) 397-74-22
Šifra 906 RC MO
e-mail: toc.cip@toc.vs.rs
www.toc.vs.rs

Ispitivanje je sprovedeno na Digestoru opšte namene proizvođača “Preduzeće za projektovanje, inženjering i konsalting – Godes“, prema zahtevima standarda EN 14175, odgovarajućim tačkama standarda koje on poziva: EN 12665, EN 13150, EN 14175-2, EN 14175-3, EN ISO 5167-1, EN ISO 12569 i metodama iz referentnog američkog standarda (ASHRAE 110-95).
Te da je Analizom rezultata ispitivanja, konstatovano je da je proizvod izveden u skladu sa zahtevima standarda EN 14175.

Izveštaj o ispitivanju broj:ТОЦ-12-3365