VENTILACIONI SISTEMI

Izvođenje hemijskih reakcija i rukovanje hemikalijama, potencijalno je veoma opasno jer u toku rada dolazi do izdvajanja toplote, mirisa i stvaranja raznih zagađivača kao što su dim, gasovi, patogeni organizmi, pare i radioaktivne čestice. Tu se takodje nalaze zapaljive tečnosti, otrovne i nagrizajuće hemikalije,

Pri radu u laboratorijama u cilju isprečavanja širenja nastalih zagađivača u vazduhu i zaštite osoblja od toksičnih i opasnih supstanci, neophodno je izvršti adekvatne izmene vazduha u radnom prostoru.

Nameštaj u vašoj laboratoriji i izgradnja ventilacije kompletne laboratorije ne mogu se posmatrati kao separatne celine. Vitalan deo sistema ventilacije su i digestori koji moraju biti integrisani u koncept izgradnje ventilacije. Ovaj koncept se smatra kao idealno rešenje pri izgradnji ili rekonstrukciji laboratorija.

Planiranje ekonomskih efekata obavezuje nas na korišćenje laboratorijskih kontrolnih sistema. Zahvaljujući investiranju upotrebe naših kontrolnih sistema smatramo da će se ista isplatiti u roku od dve godine u vidu smanjene potrebe za energijom.

Za potrebe kontrole rada sistema ventilacije digestora GODES je u svom proizvodnom programu razvio sledeće elemente:

- Elektronski upravljački modul rada digestora

- Ventilatore za transport agresivnih medijuma

- Transportni cevovodi

- Skruberi za prečišćavanje agresivnih medijuma

ventilacija_lab_01
ventilacija_lab_02

Šema ventilacije digestora i laboratorija