DIGESTORI

Prema zakonu o bezbednosti i zdravlju na radu (Sl. Gl. RS. 101/2005) pravo na bezbednost i zdravlje na radu imaju učenici, studenti i zaposleni koji se nalaze na proizvodnom profesionalnom radu u laboratorijama, kabinetima, radionicama i u neposrednoj okolini gde se odvijaju poslovi sa opasnim materijama. Istovremeno svi učesnici imaju odgovornost i obavezu za svoju bezbednost i bezbednost ostalih učesnika u radu. Poštujući navedene regulative oprema prikazana u dokumentu je u svemu usaglašena sa sledećim regulativama i standardima (Sl. Gl. RS. 101/2005):

- EN/SRPS 14175

- EN/SRPS 13150

- EN/SRPS 14056

Sve laboratorije u kojima se rukuje u opasnim količinama i koncentracijama čestica, tečnosti, gasova, ili isparenja, moraju se obavljati u digestorima.Svi naši digestori koji su testirani u skladu sa standardom EN 14175 koriste minimalne količine ulaznog ambijentalnog vazduha od 400m3/h. U režimu direktne nadoknade spoljneg vazduha zadovoljavamo rad digestora sa 300m3/h. Bezbednost rada i dovoljna količina ulaza vazduha u digestor u režimu zatvorenog prednjeg staklenog panela je omogučena posebnim profilom na prednjem staklenom panelu. Razvijeni su sledeći tipovi digestora:

Digestori opšte namene

Digestori specijalne namene

Digestori za rad sa dodatnim spoljnim vazduhom

Digestori sa filterima za prečišćavanje zagađenog vazduha

NAPOMENA

• Maksimalan pad pritiska od 500Pa ne može biti prevaziđen.

• Haube sa dodatnim vazduhom su namenjene malim prostorima ili velikom broju digestora po jedinici površine tj. zapremini prostora.