SKRUBERI ZA PREČIŠĆAVANJE AGRESIVNIH MEDIJUMA

Skruberi se ugrađuju u ventilacione sisteme digestora čiji se gasovi ne prečišćavaju filter boksom.

Skruberima se uklanjaju rastvorljivi gasovi, mokre i suve čestice iz dimnih i otpadnih gasova digestora. Za odvajanje čestica iz dimnih i otpadnih gasova primenjuje se princip vlaženja čestica, odnosno princip sudara čestica koje se nalaze u gasu i vodenih kapljica.

Skruberi sadrže tri zone kroz koje prolazi gas sa česticama, a to su: zona vlaženja, zona kontakta i zona izdvajanja.

Skruberi se koriste pri velikoj koncentraciji nečistoća, za koje bi filterski uredjaji zahtevali čestu promenu filtera, jer se brzo povećava otpor strujanju vazduha, a čišćenje filtera je teško ili nemoguće.

Radi povećanja efikasnosti prečišćavanja u skruberima se postavljaju punjenja od inertnog materijala (pall prstenovi) u kojima se ostvaruje povećan kontakt izmedju tečne i gasovite faze, a samim tim obavlja se i apsorpcija štetnih materija.

Skruberi mogu biti ugradjeni iznad ili pored digestora u okviru laboratorije ili kao nezavisna jedinica u eksterijeru.

Skruber i pripadajući rezervoar izvedeni su konstruktivno kao jedna cellina.

Skruberom se upravlja sa komandnog ormana digestora.